beck transparency

Indførelsen af den nye lov om hvidvaskning af penge i Tyskland har medført en række forpligtelser for virksomheder med base i Tyskland, selvom disse ikke har aktiviteter med stor kapitaloverførsel.

Med loven om hvidvaskning af penge blev der i Tyskland bl.a. indført det såkaldte ”Transparenzregister”. I ”Transparenzregister” skal de reelle ejere af virksomheder og sammenslutninger registreres, der er specificeret i den tyske hvidvasklov (herunder GmbH, AG, foreninger) (jf. registrering af legale og reelle ejere i Danmark). EU's medlemsstater håber på denne måde at kunne bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme mere effektivt.

En reel ejer er den fysiske person, der direkte eller indirekte udøver betydelig kontrol over selskabet, enten gennem en direkte aktiepost eller gennem udøvelse af stemmerettigheder. Der kan også være flere reelle ejere.

Indtil den 31.07.2021 gjaldt oplysningspligten ikke, hvis de reelle ejere allerede var kendt fra andre - tyske - offentlige kilder (f.eks. det tyske handelsregister) og oplysningen kunne indhentes elektronisk. Pr. 01.08.2021 blev anmeldelsesfiktionen ophævet, og transparensregistret samtidigt oprettet som et fuldstændigt register. Selskabsformer, der tidligere var omfattet af anmeldelsesfiktionen, fik en generøs omstillingsperiode. Disse overgangsfrister er dog allerede udløbet for AG, SE, KG auf Aktien (indtil 31.03. 2022) og GmbH, andelsselskab, europæisk kooperativ eller partnerskab (indtil 30.06.2022). I alle andre tilfælde (f.eks. registrerede partnerskaber) løber overgangsfristen stadig indtil den 31.12.2022. Derefter vil det ikke længere være tilstrækkeligt at transparensregistret henviser til andre offentlige registre.

De indberetningspligtige virksomheder skal under alle omstændigheder registrere alle personoplysninger om deres reelle ejere i transparensregisteret. Kun på denne måde kan indberetningspligten opfyldes.

Manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til transparensregisteret kan straffes med store bøder. Bødens størrelse afhænger blandt andet af, hvor længe forpligtelsen, der har eksisteret siden indførelsen af hvidvaskloven, er blevet overtrådt. Jo længere du venter, jo større er i givet tilfælde bøden.  I individuelle tilfælde kan der pålægges bøder på op til 100.000 EUR. I tilfælde af alvorlige og gentagne overtrædelser kan bøden stige til op til 1.000.000 EUR.
Hvilke oplysninger skal indberettes?

Den reelle ejers

+ fornavn og efternavn
+ fødselsdato
+ bopæl
+ type og omfang af den reelle ejers økonomiske interesse
+ nationalitet

Vi hjælper dig med at opgøre dine forpligtelser op til registreringen af de reelle ejere til en rimelig pris. Kontakt os gerne for en gratis indledende vurdering.